загрузка...
 
Частное Акционерное Общество РММ

Приватне акціонерне товариство "РММ" повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

22 марта 2021
Приватне акціонерне товариство "РММ" повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «РММ»

(Місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, с. Коксобуд, б. 6) код за ЄДРПОУ 20366111, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться «23» квітня  2021р. о 13 годині за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, с. Коксобуд, б.6, каб. 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: «23» квітня 2021 р. з 12:00  до 13:00 за місцем проведення зборів.

 

Перелік питань, включених до проекту  порядку денного загальних зборів Товариства:

1.Про обрання лічильної комісії.

2.Затвердження звіту директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.

3.Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4.Затвердження звіту ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

6.Прийняття рішення про розподіл прибутку та сплату дивідендів.

7.Прийняття рішень про попереднє затвердження  значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 08-00 до 15-00, Донецька обл., м. Краматорськ, с. Коксобуд, б. 6, каб. 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор Ісміляєв О.Ю.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину «19» квітня 2021р.

Телефон для довідок (06264) 6-08-30.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  22.03.2021р.

Кожний акціонер  має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену  згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,  а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку  порядку. Довіреність  на  право участі та голосування на загальних зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Уразі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження  щодо голосування за загальних зборах  Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 19.03.2021р. (дата  складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 2871 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2532 шт.

 

Повний текст повідомлення з додатковою інформацією, та інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті:  rmm.com.ua - ЗАВАНТАЖИТИ, ПОВІДОМЛЕННЯ з електроним підписом.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор  ПрАТ «РММ»                                            Ісміляєв О.Ю.

                                                                            «19» березня 2021р.


Последние новости

Контакты

Тел/Факс.: +38 (06264)  6-08-30F
  6-08-16F

E-mail: rmm.reels@gmail.com, market_rmm@mail.ru