загрузка...
 
Частное Акционерное Общество РММ

Вниманию акционеров ЧАО РММ / До уваги акціонерів ПрАТ РММ

20 марта 2012
Вниманию акционеров ЧАО РММ / До уваги акціонерів ПрАТ РММ

Приватне Акціонерне Товариство «РММ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2012 року о 13.00 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, селище Коксобуд, б. 6, кімната № 1.

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
4. Звіт наглядової ради за 2011 рік.
5. Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річних результатів господарської діяльності Товариства, розподіл
прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році та покриття збитків
минулих років.
7. Прийняття рішення про нарахування та сплату дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
 Найменування показника                                                                                                   Період
                                                                                                                                         звітний         попередній
 Усього активів                                                                                                               536,7               566,3
 Основні засоби                                                                                                             384,8               280,6
 Довгострокові фінансові інвестиції                                                                              0                        0
 Запаси                                                                                                                             34,2                137,6
 Сумарна дебіторська заборгованість                                                                    32,8                  16,4
 Грошові кошти та їхні еквіваленти                                                                           77,9               123,4
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                 57,6                -65,5
 Власний капітал                                                                                                         264,9               110,9
 Статутний капітал                                                                                                         57,4                 57,4
 Поточні зобов’язання                                                                                                  95,1               370,4
 Чистий прибуток (збиток)                                                                                          123,1                -83,4
 Середньорічна кількість акцій (шт.)                                                                       2871                2871
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду   0                    0


Для участі у Загальних Зборах акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «РММ» необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів оформленої відповідно до діючого законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 19.04.2012 р.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибудуть на Загальні Збори о 12.00, закінчення реєстрації о 12.45 за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства.
З матеріалами, що готуються на розгляд Загальних Зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись в приміщенні ПрАТ «РММ» за адресою: 84 306, Донецька область, м. Краматорськ, селище Коксобуд, б. 6, кімната № 1.
Відповідальний за ознайомлення з документами – голова правління Ісміляєв Ю.Л.
Довідки за телефоном: 06264 6-08-16; 6-08-30
Повідомлення опубліковано у газеті "Бюлетень Цінні папери України" 05.03.2012р. № 42.


Голова правлiння Iсмiляєв Юрiй Леонiдович

Последние новости

Контакты

Тел/Факс.: +38 (06264)  6-08-30F
  6-08-16F

E-mail: rmm.reels@gmail.com, market_rmm@mail.ru